Environmentálna politika

Spoločnosť SLOVMAG, a.s. Lubeník potvrdila formulovaním zásad environmentálnej politiky rozhodnutie urobiť maximum pre zmiernenie dopadov svojich činností a služieb na životné prostredie.

Ochrana a tvorba životného prostredia, vytváranie bezpečných a zdravých pracovných podmienok pre svojich zamestnancov a ich sústavné zlepšovanie, vrátane prevencie znečisťovania, patria k trvalo najväčším prioritám spoločnosti. Vedomí si závažnosti záťaže životného prostredia a svojej spoluzodpovednosti za postupné zlepšovanie podmienok života v oblasti Gemera pre súčasnú aj budúcu generáciu prijímame environmentálnu politiku.

Všetci zamestnanci akciovej spoločnosti, vrátane osôb pracujúcich v organizácii alebo pre organizáciu, sú povinní riadiť sa uvedenými deklarovanými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať environmentálnu politiku SLOVMAG, a.s. Lubeník.

Certifikát EMS

Ochrana životného prostredia, vytváranie bezpečných a zdravých pracovných podmienok pre zamestnancov a ich sústavné zlepšovanie, vrátane prevencie znečisťovania, patria trvalo k prioritám spoločnosti.

V roku 2003 sa v našich podmienkach uskutočnil aj audit environmentálneho manažérskeho systému a jeho výsledkom bolo udelenie certifikátu ISO 14001. Tento certifikát potvrdzuje, že SLOVMAG, a.s. Lubeník hospodári v súlade s európskymi environmentálnymi normami. Recertifikačným auditom bola predĺžená platnosť do 30. júna 2027.